Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu www.bsframpol.pl

Szanowny Użytkowniku!

Dziękujemy za odwiedzenie serwisu internetowego www.bsframpol.pl

W trosce o Twoją prywatność i poczucie bezpieczeństwa przygotowaliśmy niniejszą Politykę prywatności, w której prezentujemy zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w związku z korzystaniem z naszego serwisu.

Informacje w Polityce prywatności zostały opracowane zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

1. DEFINICJE

 1. Administrator – Bank Spółdzielczy we Frampolu, ul. Rynek 16, 23-440 Frampol, KRS: 0000139386, NIP: 9181046481, REGON: 000500493, telefon: 84 685 75 83, e-mail: info@bsframpol.pl

 2. Serwis - serwis internetowy działający pod adresem: www.bsframpol.pl

 3. Użytkownik – każdy internauta odwiedzający Serwis.

2. DANE OSOBOWE

 1. Kto jest administratorem danych osobowych Użytkowników?
  Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

 2. Jak skontaktować się z Administratorem?
  Za pomocą poczty elektronicznej na adres: info@bsframpol.pl

 3. W jaki sposób pozyskujemy dane o Użytkownikach i ich zachowaniach?

  1. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. ciasteczka).

  2. Poprzez zapisywanie logów na poziomie serwera www.

 4. W jakich celach i na jakiej podstawie wykorzystujemy dane?

  1. Dane zapisane w plikach cookies przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - zapewnienia prawidłowego działania Strony.

  2. Dane zapisane w logach serwera przetwarzane są w celach technicznych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora - zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 5. Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

  1. W zakresie plików cookies do czasu ich wygaśnięcia lub do chwili ich usunięcia przez Użytkownika z przeglądarki.

  2. W zakresie logów serwera przez 60 dni.

 6. Jakie prawa ma Użytkownik?

  1. Prawo dostępu do danych osobowych: Użytkownik ma prawo wnioskować o udostępnienie jego danych osobowych przetwarzanych przez Administratora.

  2. Prawo do sprostowania danych: Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia lub aktualizacji dotyczących go danych osobowych.

  3. Prawo do usunięcia danych ("prawo do bycia zapomnianym"): Użytkownik ma prawo - o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem - do żądania od Administratora usunięcia dotyczących go danych osobowych. W zależności od sytuacji: Administrator dokonuje niezwłocznego usunięcia danych lub odmawia realizacji tej czynności, jeżeli istnieją podstawy prawne do dalszego przetwarzania danych Użytkownika i są one nadrzędne wobec jego interesów.

  4. Prawo do ograniczenia przetwarzania: Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania jego danych. Przetwarzanie może zostać ograniczone do realizacji tylko i wyłącznie określonych celów.

  5. Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe w powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz ma prawo przesłać te dane innemu podmiotowi.

  6. Prawo do sprzeciwu: Użytkownik ma prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, opartego na prawnie uzasadnionym interesie Administratora. W takim przypadku Administrator musi zaprzestać przetwarzania danych osobowych Użytkownika, chyba że wykaże on istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

  7. Prawo do cofnięcia zgody: Użytkownik, którego dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody ma prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Użytkownik, którego dane są przetwarzane przez Administratora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W Polsce, w rozumieniu RODO, organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 7. Administrator informuje, iż nie dokonuje w Serwisie profilowania Użytkowników, na podstawie którego mogłyby być podejmowane decyzje wywołujące wobec Użytkowników skutki prawne lub wpływające na nich w podobnie istotny sposób.

 8. Administrator informuje, iż w związku z Serwisem korzysta z usług podmiotu wspierającego jego działalność - Hostingodawcy.

 9. Dane nie będą udostępniane podmiotom trzecim, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań, w zakresie wynikającym z żądania.
 10. Administrator zapewnia poufność i bezpieczeństwo przekazanych mu danych osobowych:

  1. gromadzi dane osobowe są z należytą starannością i chroni je przed dostępem osób nieupoważnionych,

  2. wdraża stosowne środki technicznie i organizacyjne zapewniające właściwą ochronę danych osobowych.

 11. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, aby również podmioty wspierające jego działalność dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w trakcie przetwarzania danych na zlecenie Administratora.

3. PLIKI COOKIES

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies.

 2. Co to są pliki cookies?

  1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie).

  2. Pilki cookies zazwyczaj zawierają nazwę serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Pliki cookies mogą być odczytywane przez Serwis Administratora (cookies własne). 

 4. Pliki cookies używane przez Serwis (cookies własne, sesyjne) są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tj. po jej zamknięciu.

 5. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego działania Serwisu.

 6. Jak można zarządzać plikami cookies?

  1. Przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

  2. Jeśli Użytkownik nie wyłączy wykorzystywania plików cookies w ustawieniach przeglądarki, oznacza to, że wyraża zgodę na ich wykorzystanie.

  3. Użytkownik może samodzielnie i w każdej chwili zmienić ustawienia plików cookies w celu określenia zasad ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do urządzenia, z którego korzysta. Użytkownik Serwisu może dokonać zmiany ustawień przeglądarki - np. zablokować automatyczną obsługę cookies lub otrzymywać informację o każdorazowym zamieszczeniu ich na urządzeniu.

 7. Administrator informuje, iż ograniczenia stosowania lub wyłączenie obsługi plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

4. LOGI SERWERA

 1. Niezależnie od plików cookies, Serwis przy każdej wizycie Użytkownika automatycznie zapisuje na swoim serwerze informacje, przekazywane przez przeglądarki internetowe.

 2. Informacje, o których mowa w ust.1 zapisywane są w postaci logów serwera zawierających:

  1. adres IP Użytkownika,

  2. informację o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik,

  3. adres URL strony www poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

  4. przesłaną ilość danych,

  5. datę i czas dostępu.

 3. Informacje w logach serwera:

  1. mają charakter zbiorczy i anonimowy tzn. nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi zasoby Serwisu i nie są wykorzystywane do identyfikacji Użytkowników,

  2. są zapisywane i przechowywane na serwerze,

  3. są wykorzystywane wyłącznie w celu zarządzania serwerem tzn. diagnozowania ewentualnych problemów związanych z pracą serwera oraz generowania statystyk przydatnych do efektywnego administrowania Serwisem.

5. ODNOŚNIKI DO INNYCH SERWISÓW WWW

 1. Serwis może zawierać odnośniki do innych serwisów www.

 2. Administrator informuje, iż nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności w tych serwisach i zaleca, aby po przejściu do innych serwisów, zapoznać się z obowiązującą w nich polityką prywatności.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administrator zastrzega sobie prawo zmian w niniejszej Polityce prywatności. Zmiany mogą być uzasadnione np. rozwojem funkcjonalności Serwisu, postępem technologicznym lub zmianami stosownych przepisów prawa.

 2. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Polityki prywatności prosimy o przesyłanie ich na adres e-mail: info@bsframpol.pl