Lokaty terminowe

Depozyty w Banku Spółdzielczym we Frampolu

Bank Spółdzielczy we Frampolu proponuje Klientom usługi w zakresie:
 • Rachunki lokat terminowych i terminowych lokat oszczędnościowych
 • Rachunki lokat terminowych służą do przechowywania środków pieniężnych posiadacza rachunku przez okres określony w umowie z bankiem.
  Rachunki lokat terminowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
  • Osób prawnych.
  • Jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej o ile posiadają zdolność prawną.
  • Jednostek samorządu terytorialnego.
  • Osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osób będących przedsiębiorcami
 • Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych mogą być prowadzone wyłącznie dla:
  • Osób fizycznych
  • Szkolnych kas oszczędnościowych
  • Pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych.
 • Otwarcie rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej następuje z chwilą podpisania na piśmie umowy rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej, wystawieniem przez Bank Książeczki oszczędnościowej z wkładem terminowym oraz wniesienia wpłaty.
 • Książeczka terminowa ma charakter umiejscowiony. Oznacza to, że jej obsługa (np. dopisywanie odsetek, likwidacja wkładu lub książeczki) wykonywana jest wyłącznie przez Bank Spółdzielczy będący wystawcą książeczki terminowej.
 • Wkład terminowy może być podjęty po upływie zadeklarowania lub pozostawiony na dalszy taki sam okres.
 • Środki pieniężne na rachunkach lokat terminowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych mogą być wnoszone na okresy 1, 2, 3, 6, 12, 24 miesięczne, zwane okresami zadeklarowania. Każda wpłata stanowi odrębny wkład.

Depozyty w Banku Spółdzielczym we Frampolu

Środki zgromadzone na rachunkach w Banku Spółdzielczym we Frampolu objęte są gwarancjami określonymi w Ustawie o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.