Kredyty

Kredyty mogą być udzielane przez Bank przedsiębiorcom, rolnikom i osobom fizycznym posiadającym zdolność kredytową, rozumianą jako zdolność do spłaty kredytu wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie. Ocena zdolności kredytowej dokonywana jest w oparciu o dokumenty dostarczone przez kredytobiorcę dotyczące stanu finansowego i sytuacji gospodarczej.

 • Kredyty dla osób prywatnych
 • Kredyty rolnicze
 • Kredyty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (na działalność gospodarczą)
 • Kredyty pomostowe w ramach Funduszy Strukturalnych
 • Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego
 • Oprocentowanie kredytów.

Kredyty dla osób prywatnych

 • kredyt odnawialny w ROR

  Kredyt odnawialny na cele konsumpcyjne przeznaczony jest dla posiadaczy ROR na finansowanie ich bieżących potrzeb. Przyznany kredyt zwiększa stan wolnych środków na ROR, do wysokości których posiadacz rachunku może realizować wypłaty gotówkowe i bezgotówkowe. Każda spłata całości lub części kredytu powoduje, iż odnawia się on o spłaconą część i może być wykorzystywany wielokrotnie w okresie ważności umowy kredytu.
   
 • kredyt gotówkowy

  Kredyt gotówkowy może być udzielony osobie fizycznej o pełnej zdolności do czynności prawnej, która uzyskuje stałe dochody miesięczne. Kredyt oprocentowany jest według zmiennej stopy procentowej określonej przez Zarząd Banku. Odsetki naliczane są od kwoty kredytu w okresach kwartalnych za czas korzystania z kredytu z uwzględnieniem malejącego stanu zadłużenia.
  Współmałżonkowie występują wspólnie o udzielenie kredytu (są współkredytobiorcami).

Kredyty rolnicze

 • Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

  Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany rolnikom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością.
  Bank przy ustalaniu limitu kredytu w rachunku bieżącym może się kierować:aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy, wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy, posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych), dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku.
 • Kredyt na cele rolnicze (inwestycyjny).

  Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących
  Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

Kredyty dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (na działalność gospodarczą).

 • kredyt obrotowy w rachunku bieżącym.

  Kredyt w rachunku bieżącym może być udzielany przedsiębiorcom na finansowanie potrzeb związanych z bieżącą działalnością.
  Warunkiem udzielenia kredytu w rachunku bieżącym jest: posiadanie przez ubiegający się podmiot rachunku bieżącego w Banku co najmniej 6 miesięcy (w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstępstwa od założeń ogólnych) dokonywanie rozliczeń za pośrednictwem tego rachunku, aktualną i przewidywaną sytuacją ekonomiczno-finansową kredytobiorcy, wysokością i częstotliwością obrotów na rachunku bieżącym kredytobiorcy, rodzajem i wartością proponowanych zabezpieczeń.

 

 • kredyt obrotowy w rachunku kredytowym.

  Kredyt ten może być udzielany jako kredyt na finansowanie określonej transakcji, której spłata nie powoduje odnowienia limitu lub w formie linii kredytowej z przeznaczeniem na:
  • zobowiązania wynikłe z krótkotrwałych trudności płatniczych spowodowanych np. przejściowym wzrostem stanu zobowiązań. Kredyt może być udzielony na okres nie przekraczający 3 miesięcy, jest nieodnawialny
  • na pokrycie należności dłużnika. Kredyt udzielany jest na okres 1 roku - jest nieodnawialny.

 

 • kredyt inwestycyjny.

  Bank udziela kredytów na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych mających na celu odtworzenie, modernizację i zwiększenie majątku trwałego kredytobiorcy oraz innych przedsięwzięć towarzyszących (z uwzględnieniem potrzeb związanych z ochroną środowiska naturalnego).
  Kredyt bankowy stanowi uzupełnienie środków własnych kredytobiorcy i łącznie z tymi środkami powinien zapewnić sfinansowanie zadania inwestycyjnego.

  Do środków własnych kredytobiorcy zalicza się między innymi środki pieniężne na rachunku bankowym, wartość zgromadzonych materiałów, koszty poniesione na sfinansowanie nakładów inwestycyjnych, zakupione maszyny i urządzenia oraz koszty dokumentacji projektowo-kosztorysowej itp.

Kredyty pomostowe w ramach Funduszy Strukturalnych.

Kredyty na realizację przedsięwzięć związanych z inwestycjami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej w ramach:

 • Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw
 • Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich
 • Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego.

 1. pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
 2. finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego,
 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.