Ujawnienie informacji

INFORMACJA
BANKU SPÓLDZIELCZEGO WE FRAMPOLU
wynikająca z art. 111 a ustawy Prawo bankowe

 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego we Frampolu poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w podziale na poszczególne państwa członkowskie i państwa trzecie, w których posiada podmioty zależne, na zasadzie skonsolidowanej w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 48 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012 za dany rok obrotowy.

  Bank Spółdzielczy we Frampolu nie prowadzi działalności poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej
   
 2. Opis systemu zarządzania w tym systemu zarządzania ryzykiem i sytemu kontroli wewnętrznej.

  System zarządzania
  System zarządzania jest zbiorem zasad i mechanizmów regulujących całokształt działań, których zadaniem jest organizacja procesów decyzyjnych i ocena działalności bankowej. System zarządzania jest dostosowany do charakteru i skali działania Banku. Zadaniem systemu jest zapewnienie legalności działania Banku, bezpieczeństwa zgromadzonych w Banku środków, przez ustalenie ryzyka powstającego w działalności.

  System zarządzania ryzykiem
  Zasady i mechanizmy tworzące system zarządzania ryzykiem opracowane są i uchwalone przez Zarząd w formie polityk / zasad. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad wprowadzeniem systemu zarządzania oraz ocenia adekwatność i skuteczność tego sytemu, w tym ocenia efektywność realizacji wdrożonych polityk/zasad. Bank w ramach systemu zarządzano ryzykiem stosuje: 
  • sformalizowane zasady służące określeniu wielkości podejmowanego ryzyka i zasad zarządzania ryzykiem,
  • sformalizowane procedury mające na celu identyfikację, pomiar lub szacowanie oraz monitorowanie ryzyka występującego w działalności Banku uwzględniające również przewidywany poziom ryzyka w przyszłości,
  • sformalizowane limity ograniczające ryzyko i zasady postępowania w przypadku przekroczenia limitów,
  • przyjęty system sprawozdawczości zarządczej umożliwiający monitorowanie ryzyka ,
  • posiada strukturę organizacyjną dostosowaną do wielkości i profilu ponoszonego przez Bank ryzyka.  

  W strukturze organizacyjnej Banku funkcjonuje stanowisko zarządzania ryzykami i analiz, które obejmuje swoim zakresem monitorowanie poszczególnych rodzajów ryzyka oraz adekwatności kapitałowej.

  Zadaniem systemu zarządzania jest:
  • identyfikacja
  • pomiar i szacowanie
  • monitorowanie

  Ryzyka występującego w działalności Banku.
  Realizacji tych zadań służą działania podejmowane przez Bank, określone wyżej. Czynności te mają służyć zapewnieniu prawidłowości procesu wyznaczania i realizacji szczegółowych celów działalności prowadzonej przez Bank.

  System kontroli wewnętrznej.
  Podstawowy celem systemu kontroli wewnętrznej jest zapewnienie zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami rynkowymi. Bank posiada system kontroli wewnętrznej dostosowany do ogólnego profilu ryzyka tj. obejmuje w szczególności obszary obarczone wysokim ryzykiem. Kontrolę wewnętrzną wykonują:
  • Członkowie Zarządu
  • Audyt wewnętrzny.

  Za zorganizowanie oraz prawidłowe funkcjonowanie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku.

  Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór nad systemem kontroli wewnętrznej oraz ocenia jego adekwatność i skuteczność.

   
 3. Opis polityki wynagrodzeń

  Zgodnie z art. 450 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. i Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 6 marca 2017r. w sprawie zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej, polityki wynagrodzeń oraz szczegółowego sposobu szacowania kapitału wewnętrznego w bankach Bank wprowadził zasady ustalania zmiennych składników wynagrodzeń, które zostały określone w Polityce zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku Spółdzielczym we Frampolu.

  Podstawowe założenia Polityki zmiennych składników wynagrodzeń:
  • Polityka wspiera prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem, nie zachęcając do podejmowania nadmiernego ryzyka, wykraczającego poza akceptowalną przez Radę Nadzorczą skłonność do ryzyka banku oraz wspierania realizacji strategii działalności oraz ograniczenia konfliktu interesów,
  • Podstawą do określenia wysokości wynagrodzenia zmiennego jest ocena efektów pracy każdej osoby objętej Polityką.
  • Ocena pracy członków Zarządu dokonywana jest w oparciu o parametry finansowe osiągnięte przez Bank:
   • zysk netto
   • zwrot z kapitału własnego (ROE)
   • jakość portfela kredytowego
   • współczynnik wypłacalności.

  Ocenie podlega stopień wykonania wyżej wymienionych wskaźników w odniesieniu do planu finansowo-gospodarczego w poszczególnych latach podlegających ocenie, w stosunku do założeń przyjętych w Strategii Banku za dany okres oraz kryteria niefinansowe.
  • zmiennym składnikiem wynagrodzenia osób zajmujących stanowiska kierownicze jest premia uznaniowa.
  • oceny efektów pracy każdej osoby zajmującej stanowisko kierownicze, pod kątem wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń odbywa się corocznie, w IV kwartale każdego roku, a oceny te są brane pod uwagę do ocen efektów pracy.
  • nie stosuje się odroczenia wypłat premii uznaniowych.
    
 4. Informacja o powołaniu komitetu do spraw wynagrodzeń.

  Powołanie komitetu do spraw wynagrodzeń nie dotyczy Banku Spółdzielczego we Frampolu, ponieważ zgodnie z art. 9 b c ust. 1 Prawo bankowe komitet do spraw wynagrodzeń działa w banku istotnym.

  Bank nie spełnia warunków określających definicję Banku istotnego zawartych w art. 3 pkt 35 ustawy Prawo bankowe.
   
 5. Informacja o spełnieniu przez członków Rady Nadzorczej i Zarządu Banku Spółdzielczego we Frampolu wymogów określonych w art. 22 aa ustawy Prawo bankowe.

  Bank wprowadził wymóg oceny odpowiedniości Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w przyjętych Regulaminach:
  • przez  Radę Nadzorczą ( dla Członków Zarządu)
  • przez  Zebranie Przedstawicieli ( dla Członków Rady Nadzorczej)

  Zgodnie z regulacjami zarówno Członkowie Zarządu, jak też Członkowie Rady Nadzorczej zostali objęci oceną odpowiedniości i uzyskali pozytywną ocenę.

  Pozytywna ocena dotyczy oceny indywidualnej oraz oceny kolegialnej do sprawowania funkcji zarządczych.

  W świetle art. 22 aa Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Frampolu spełniają wskazane warunki i zalecenia wymagane dla organów Banku. Członkowie Zarządu jak również Rady Nadzorczej uczestniczą w szkoleniach dotyczących pełnionych przez nich funkcji.

  Niniejsza informacja dostępna jest w formie papierowej w Banku Spółdzielczy we Frampolu ul. Rynek 16 w godzinach od 8:00 - 15:00.

  Informacja dostępna jest na stronie internetowej Banku – www.bsframpol.pl