Rachunki

Rachunki w Banku Spółdzielczym we Frampolu

Bank Spółdzielczy we Frampolu proponuje Klientom usługi w zakresie:

 • Rachunki rozliczeniowe bieżące, pomocnicze oraz rachunki wyodrębnionych środków pieniężnych przeznaczonych na określone cele dla podmiotów gospodarczych
 • Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe dla osób fizycznych
 • Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych

Posiadaczami rachunków rozliczeniowych mogą być:

 • osoby prawne,
 • jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu,
 • osoby fizyczne prowadzące działalność zarobkową na własny rachunek, w tym osoby będące przedsiębiorcami,
 • jednostki sektora finansów publicznych .

Rachunki umożliwiają w szczególności:

 • Przechowywanie środków pieniężnych;
 • Przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
 • Korzystanie z kredytów w rachunku bieżącym i innych kredytów na działalność gospodarcza oferowanych przez Bank;
 • Składanie zleceń stałych;
 • Korzystanie z kart bankowych;
 • Korzystanie z usługi Home Banking;
 • Korzystanie z innych usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach rachunku.

Rachunki oszczędnościowo - rozliczeniowe dla osób fizycznych

Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy (ROR) otwierany jest przez Bank dla osób fizycznych, rezydentów lub nierezydentów na rzecz jednej osoby lub jako wspólny dla dwóch osób.

ROR służy ich Posiadaczom do:

 • przechowywania środków pieniężnych;
 • przeprowadzania rozliczeń pieniężnych, z wyjątkiem rozliczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
 • umożliwia uzyskanie i wykorzystanie kredytu;
 • korzystania z kart bankowych;

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych

Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie dla osób fizycznych potwierdzone książeczką oszczędnościową służą do lokowania środków na oprocentowanym rachunku z możliwością natychmiastowego ich wypłacenia.

 • Umowa rachunku oszczędnościowego płatnego na każde żądanie zawierana jest na piśmie,
 • Bank wydaje posiadaczowi rachunku oszczędnościowego imienną książeczkę oszczędnościową,
 • Wpłaty na książeczkę mogą być wnoszone bez ograniczeń wysokości przez dowolne osoby,
 • Wypłaty dokonywane są do wysokości stanu oszczędności po pozostawieniu na niej minimalnej kwoty wkładu.

Odsetki od wkładów podlegają kapitalizacji na koniec roku kalendarzowego.