Informacja dotycząca zapisu na wypadek śmierci

INFORMACJA

dla Posiadacza rachunku mającego zawartą z Bankiem umowę o prowadzenie rachunków bankowych o możliwości wydania dyspozycji na wypadek śmierci ( dalej „Dyspozycja”) i o treści art. 56 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. – Prawo bakowe1)

1. Posiadacz rachunku będący osoba fizyczną może w formie pisemnej wydać dyspozycję wkładem na wypadek śmierci. Dyspozycja może być w każdym czasie przez Posiadacza rachunku zmieniona lub odwołana na piśmie.

2. Dyspozycja może być dokonana tylko na rzecz małżonka , wstępnych, zstępnych lub rodzeństwa Posiadacza rachunku:

1) w określonej kwocie,

2) w określonych częściach ułamkowych.

3. Do rachunku wspólnego oraz do rachunku osoby małoletniej Bank nie przyjmuje Dyspozycji.

4. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku Bank dokona wypłaty, z uwzględnieniem odpowiednich przepisów prawa, w następującej kolejności z tytułów:

1) zwrotu na wniosek organu wypłacającego świadczenia z ubezpieczenia lub zabezpieczenia społecznego albo ubezpieczenia w stanie spoczynku kwot równych wpłatom na rachunek Posiadacza rachunku dokonanym przez te organy, które to kwoty nie przysługiwały za okres po śmierci Posiadacza rachunku,

2) zwrot kosztów pogrzebu Posiadacza rachunku osobie, która przedłoży rachunki stwierdzające wysokość poniesionych przez nią w tym celu wydatków – do wysokości nie przekraczającej kosztów urządzenia pogrzebu, zgodnie ze zwyczajami przyjętymi w danym środowisku, a także odpis aktu zgonu Posiadacza rachunku ( wypłata z tego tytułu nie zostanie zrealizowana w stosunku do rachunku wspólnego)

3) dyspozycji wkładem na wypadek śmierci Posiadacza rachunku,

4) wykonania postępowania sądowego o stwierdzeniu nabycia spadku albo wykonania zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

5. Należne odsetki uzupełniają wkład przypadający na rzecz osób wskazanych w Dyspozycji, ewentualna nadwyżka przypadnie spadkobiercom.

6. W chwili realizacji Dyspozycji, bez względu na termin zgłoszenia się osoby, na rzecz której nastąpi wypłata, kwota Dyspozycji wyliczona przez Bank nie może przekroczyć równowartości kwoty przypadającej na ostatni miesiąc przed śmiercią Posiadacza rachunku dwudziestokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród zysku, ogłoszonego przez Prezesa GUS, nie więcej jednak niż wysokość środków zgromadzonych na rachunku. Powyższy limit dotyczy rachunków zmarłego Posiadacza we wszystkich bankach łącznie, a nie każdego z nich z osobna oraz łącznie wszystkich wydanych Dyspozycji, be względu na ich liczbę.

7. Osoba wskazana w Dyspozycji może zrezygnować z pobrania należnej kwoty, a Bank przyjmuje taką rezygnację. W tej sytuacji pieniądze objęte Dyspozycją wejdą do spadku.

8. Jeżeli na dzień realizacji Dyspozycji, wysokość środków na rachunku będzie niższa od kwoty Dyspozycji, wówczas poszczególne kwoty Dyspozycji na rzecz kilku osób zostaną proporcjonalnie zmniejszone.

9. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję, a łączna suma Dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 6, Dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed Dyspozycją wydaną wcześniej.

10. Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypłaty podjęte po śmierci Posiadacza rachunku przez pełnomocnika, jeżeli udzielone mu pełnomocnictwo nie zostało odwołane do momentu śmierci Posiadacza rachunku, a Bank do chwili wypłaty środków z rachunku ni powziął wiadomości o śmierci Posiadacza rachunku.

11. Osobie wskazanej w Dyspozycji Banku udzieli informacji wyłącznie o zapisie jej dotyczącym oraz kwocie jaką uzyska w wyniku realizacji Dyspozycji. Bank nie udziela informacji p pozostałych osobach wskazanych w Dyspozycji.

12. Spadkobiercom Bank udzieli informacji o środkach znajdujących się na rachunku osoby zmarłej oraz informacji o założeniu do rachunku Dyspozycji ( wraz z podaniem nazwisk i wysokości kwoty tytułem realizacji Dyspozycji), po przedłożeniu prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku lub zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia.

13. W przypadku śmierci Posiadacza rachunku i braku Dyspozycji, wypłata kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym nastąpi zgodnie z przepisami o postępowaniu spadkowym.

__________________________________________

1)Treść art. 56 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Prawo bankowe.

1. Posiadacz rachunku oszczędnościowego, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego lub rachunku terminowej lokaty oszczędnościowej może polecić pisemnie bankowi dokonanie – po swojej śmierci- wypłaty z rachunku wskazanym przez siebie osobom: małżonkowi, wstępnym, zstępnym lub rodzeństwu określonej kwoty pieniężnej ( dyspozycja wkładem na wypadek śmierci).

2. Kwota wypłaty, o której mowa w ust.1, bez względu na liczbę wydanych dyspozycji, nie może być wyższa niż dwudziestokrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku.

3. Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci może być w każdym czasie przez posiadacza zmieniona lub odwołana na piśmie.

4. Jeżeli posiadacz rachunku wydał więcej niż jedną dyspozycję wkładem na wypadek śmierci, a łączna suma dyspozycji przekracza limit, o którym mowa w ust. 2, dyspozycja wydana później ma pierwszeństwo przed dyspozycją wydaną wcześniej.

5. Kwota wypłacona zgodnie z ust. 1 nie wchodzi do spadku po posiadaczu rachunku.