Bank Spółdzielczy we Frampolu

O banku

Ujawnienie informacji o charakterze jakościowym i ilościowym

Ujawnienie informacji

 

dotyczących ryzyka, funduszy własnych, wymogów kapitałowych, polityki w zakresie wynagrodzeń, i innych informacji ujawniane zgodnie z

 

Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, część ósma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frampol, czerwiec 2020

Kotwica Spis treści

 

I. Wstęp 3

 

II. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem – art. 435 Rozporządzenia 3

 

III. Zakres stosowania – art. 436 4

 

IV. Fundusze własne – art. 437 4

 

V. Wymogi kapitałowe – art. 438 6

 

VI. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta – art. 439 8

 

VII. Bufory kapitałowe – art. 440 8

 

VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art. 441 8

 

IX. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego – art. 442 8

 

X. Aktywa wolne od obciążeń – art. 443 12

 

XI. Korzystanie z ECAI – art. 444 12

 

XII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe – art. 445 12

 

XIII. Ekspozycja na ryzyko płynności 12

 

XIV. Ekspozycja na ryzyko operacyjne– art. 446 13

 

XV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym – art. 447 14

 

XVI. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu

 

handlowym – art. 448 14

XVII. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne – art. 449 15

 

XVIII. Polityka w zakresie wynagrodzeń – art. 450 15

 

XIX. Dźwignia finansowa – art. 451 16

 

XX. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego – art. 452 16

 

XXI. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego – art. 453 17

 

XXII. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego 18

 

XXIII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego 18

 

Załącznik nr 1 19

 

Załącznik nr 2 24

 

Załącznik nr 3 25

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Wstęp

 

 1. Bank zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) w Części Ósmej dokonuje ujawnienia informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących profilu ryzyka Banku, funduszy własnych, wymogów kapitałowych polityki w zakresie wynagrodzeń oraz innych informacji w niniejszym dokumencie zwanym dalej „Ujawnieniem” według stanu na 31 grudnia 2019 r.

 

 1. Bank w zakresie ujawnianych informacji:

 

 1. Nie stosuje pominięcia informacji uznanych za nieistotne - informacje nieistotne to w opinii Banku informacje, których pominięcie lub nieprawidłowe ujawnienie nie powinno zmienić lub wpłynąć na ocenę lub decyzję użytkownika opierającego się na tych informacjach przy podejmowaniu decyzji ekonomicznych,

 

 1. Nie stosuje pominięcia informacji uznanych za zastrzeżone lub poufne – Bank uznaje informacje za zastrzeżone, jeżeli ich podanie do wiadomości publicznej w opinii Banku osłabiłoby jego pozycję konkurencyjną. Bank uznaje informacje za poufne, jeśli Bank zobowiązał się wobec klienta lub innego kontrahenta do zachowania poufności.

 

 1. W przypadku pominięcia informacja o tym jest podawana w treści Ujawnienia.

 

 1. Wszelkie dane liczbowe zostały wyrażone w złotych.

 

 1. Cele i strategie w zakresie zarządzania ryzykiem – art. 435 Rozporządzenia

 

 

1. Zarządzanie ryzykiem w Banku odbywa się zgodnie ze „Strategią zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym we Frampolu” przygotowaną przez Zarząd i zatwierdzoną przez Radę Nadzorczą Banku. Strategia jest zgodna z założeniami aktualnej „Długoterminowej strategii działania Banku Spółdzielczego we Frampolu na lata 2017-2021” i podlega corocznemu przeglądowi zarządczemu i weryfikacji, przegląd i weryfikacja dokonywana jest również w przypadku występowania znaczących zmian wewnątrz lub w otoczeniu Banku.

 

 1. Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym we Frampolu jest powiązana również z innymi regulacjami o charakterze strategicznym, np. Długoterminową strategią działania Banku Spółdzielczego we Frampolu na lata 2017-2021, Polityka kapitałową a także Politykami/Instrukcjami/Zasadami w zakresie zarządzania ryzykami.

 

 1. Kotwica Strategia zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka opisuje podstawowe założenia procesu zarządzania i sam proces zarządzania ryzykami w Banku, kryteria uznawania ryzyk za istotne, listę ryzyk występujących w Banku, cele strategiczne oraz polityki w zakresie zarządzania istotnymi rodzajami ryzyka, zasady funkcjonowania systemu limitów oraz skłonność do podejmowania ryzyka. Cele definiujące apetyt na ryzyko Banku, rozumiany jako maksymalny, akceptowalny poziom ryzyka jaki Bank może ponosić zawarte są w Strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka w Banku Spółdzielczym we Frampolu.

 

 1. Cele definiujące apetyt na ryzyko mają charakter wskaźników ilościowych, w tym limitów wewnętrznych, a także założeń dotyczących zasad zarządzania ryzykiem o charakterze jakościowym.

 

 

 1. Informacja dotycząca art. 435. ust. 1 lit a-d Rozporządzenia, tzn. strategii i procesów zarządzania tymi rodzajami ryzyka; struktury i organizacji odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacji na temat jej uprawnień i statutu, lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie; zakresu i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka; strategii w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategii i procesów monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko zawarte są w Załączniku nr 1 do niniejszego dokumentu.

 

 1. Zatwierdzone przez Zarząd oświadczenie na temat adekwatności ustaleń dotyczących zarządzania ryzykiem w Banku, dające pewność, że stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii Banku wymagane przez Art. 453 ust.1 lit. e zawarte jest w Załączniku nr 2.

 

 1. Informacja na temat ryzyka, zgodna z art. 435 ust 1. lit f. w której omówiono ogólny profil ryzyka Banku związany ze strategią działalności, zawierająca kluczowe wskaźniki i dane liczbowe dotyczące ryzyka zawarta jest w Załączniku nr 3

 

 1. W zakresie art. 435 ust 2 Bank informuje, że:

 

 1. Jeden Członek zarządu pełni dwa stanowiska dyrektorskie. Dwóch Członków Zarządu pełni po jednym stanowisku dyrektorskim. Członkowie Rady Nadzorczej pełni po jednym stanowiska dyrektorskim ( członkowie Rady Nadzorczej prowadzą własną działalność – w większości rolniczą,). Przez stanowisko dyrektorskie należy rozumieć Stanowska zajmowane w organie Banku (odpowiednio Zarządzie lub Radzie Nadzorczej) lub organach innych podmiotów.

 

 1. Członków Zarządu powołuje zgodnie z przepisami prawa Rada Nadzorcza, działając wg Regulaminu działania Rady Nadzorczej biorąc pod uwagę wyniki oceny wstępnej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji kandydata. Oceny następczej kwalifikacji, doświadczenia i reputacji Członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza zgodnie z Procedurą oceny kwalifikacji członków Zarządu oraz Zarządu Banku Spółdzielczego we Frampolu. Członków Rady Nadzorczej wybiera Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Regulaminem wyborów do Rady Nadzorczej w Banku Spółdzielczym we Frampolu, biorąc pod uwagę kwalifikacje, doświadczenie i reputację kandydata. Ocenę następczą Rady Nadzorczej dokonuje Zebranie Przedstawicieli zgodnie z Procedurą dokonywania ocen odpowiedniości członków Rady Nadzorczej Banku Spółdzielczego we Frampolu.

 

 1. Bank, z uwagi na skalę działalności nie stosuje strategii zróżnicowania w zakresie wyboru członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

 

 1. Radzie Nadzorczej banku powierzono funkcję wykonywania zadań Komitetu Audytu „Regulamin działania Rady Nadzorczej uwzględnia zadania Komitetu Audytu w Banku Spółdzielczym we Frampolu” spójny jest z Art. 128 ust.4 Ustawy z dn. 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym .

 

 1. Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Banku jest sformalizowany i objęty Instrukcją System informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym we Frampolu, definiującą: częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów i sprawozdań dotyczących ryzyka. Systemem informacji zarządczej są objęte wszystkie rodzaje ryzyka uznawane przez Bank za istotne. Zakres i częstotliwość raportowania jest dostosowana do skali narażenia na ryzyko, a także zmienności ryzyka zapewniając możliwość podejmowania decyzji, oraz odpowiedniej reakcji w przypadku zmiany ekspozycji na ryzyko.

Kotwica

III. Zakres stosowania – art. 436

 

Bank nie dokonuje konsolidacji do celów rachunkowości i regulacji ostrożnościowych.

 

IV. Fundusze własne – art. 437

 

 1. Zapewniając bezpieczeństwo ekonomiczne, Bank utrzymuje fundusze własne dostosowane do rozmiaru prowadzonej działalności.

 

 1. Fundusze własne Banku obejmują:

 2. kapitał Tier I w którym wyróżnia się:

 3. kapitał podstawowy Tier I (CET 1), składający się z następujących pozycji:

 

 • funduszu zasobowego tworzonego z podziału wypracowanego zysku netto oraz wpływu wpłat wpisowego

 

 • funduszu udziałowego netto tj. funduszu udziałowego na poziomie zgodnym z zaleceniami Komisji Nadzoru Finansowego tzn. podstawą do wyliczenia jest stan funduszu udziałowego na dzień 28 czerwca 2013r po pomniejszeniu o wpłacone udziały od 2013r oraz wypłacone udziały w latach 2013-2018

 • kapitał podstawowy Tier I w Banku był nie pomniejszany.

 

 

 1. kapitał dodatkowy Tier I (AT 1) Bank nie posiada pozycji, które zaliczałby do ad 1,

 

 1. kapitał Tier II który składa się z następującej pozycji:

 

a) innych przejściowych korekt (na zasadzie praw nabytych), do których Bank zalicza kapitał z aktualizacji wyceny środków trwałych,

Kotwica

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia wykonawczego Komisji nr 1423/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. ustanawiającego wykonawcze standardy techniczne w zakresie wymogów dotyczących ujawniania informacji na temat funduszy własnych instytucji zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 poniżej zaprezentowano strukturę funduszy własnych w oparciu o załącznik nr 6 do ww rozporządzenia. W celu przejrzystości danych zawartych w poniższej tabeli zakres ujawnień ograniczono do pozycji niezerowych jednocześnie zachowując numerację zgodną z Załącznikiem nr 6 rozporządzenia.

 

3. Struktura funduszy na dzień 31 grudnia 2019r

 

Kwota w dniu

 

ujawnienia

 

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: INSTRUMENTY I KAPITAŁY REZERWOWE

1.Instrumenty kapitałowe i związane z nimi ażio emisyjne

181.400,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Skumulowane inne całkowite dochody (i pozostałe rezerwy kapitałowe)

 

 

 

 

 

6.Kapitał podstawowy Tier I przed korektami regulacyjnymi

6.721.607,90

 

 

 

 

 

KAPITAŁ PODSTAWOWY TIER I: KOREKTY REGULACYJNE

 

 

 

7.Dodatkowe korekty wartosci (kwota ujemna)

 

 

8.Wartości niematerialne i prawne (po odliczeniu powiązanej rezerwy z tytułu

 

 

 

 

 

odroczonego podatku dochodowego) (kwota ujemna)

 

 

 

 

28.Całkowite korekty regulacyjne w kapitale podstawowym TIER 1

 

 

 

 

 

 

Posiadane przez instytucję bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w

 

 

 

instrumentach w kapitale podstawowym Tier I podmiotów sektora finansowego,

 

 

jeżeli instytucja nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota

 

 

 

 

przekraczająca próg 10%)

 

 

 

29.Kapitał podstawowy Tier I

6.970.064,80

 

 

 

 

 

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: INSTRUMENTY

 

 

 

36.Kapitał dodatkowy TIER I przed korektami regulacyjnymi

 

 

 

 

 

 

KAPITAŁ DODATKOWY TIER I: KOREKTY REGULACYJNE

 

 

 

 

 

 

43.Całkowite korekty regulacyjne w kapitale dodatkowym TIER I

 

 

 

 

 

44.Kapitał dodatkowy TIER I

6.970.064,80

 

 

 

 

 

45. Kapitał TIER I (kapitał Tier I = kapitał podstawowy Tier I+kapitał dodatkowy

6.970.064,80

 

Tier I)

 

 

 

 

KAPITAŁ TIER II: INSTRUMENTY I REZERWY

 

 

 

 

 

 

 

46.Instrumenty kapitałowe i powiązane ażio emisyjne

 

 

 

 

 

 

Bezpośrednie i pośrednie udziały kapitałowe w instrumentach w kapitale Tier II

 

 

 

oraz pożyczki podporządkowane podmiotów sektora finansowego, jeżeli instytucja

 

 

nie dokonała znacznej inwestycji w te podmioty (kwota przekraczająca próg 10 %

 

 

 

 

 

 

58.Kapitał Tier II

 

 

 

 

 

59.Łączny kapitał (łączny kapitał = Tier I + Tier II)

6.970.064,80

 

 

 

 

60.Aktywa ważone ryzykiem razem

7.398.954,54

 

 

 

 

 

WSPÓŁCZYNNIKI I BUFORY KAPITAŁOWE

 

 

 

61.Kapitał podstawowy Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na

73,49

 

ryzyko)

 

 

 

 

62.Kapitał Tier I (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko)

73,49

 

 

 

 

63.Kapitał łączny (wyrażony jako odsetek łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko)

73,49

 

 

 

 

 

 

V. Wymogi kapitałowe – art. 438

 

 1. Bank Spółdzielczy we Frampolu przeprowadza proces oceny adekwatności kapitału (ICAAP) zgodnie z procedurami zatwierdzanymi przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku podlegającym przeglądom i weryfikacji co najmniej raz w roku. Jego istotą jest zapewnienie bezpiecznego funkcjonowania banku sprowadzającego się do utrzymania rozmiarów działalności obarczonych ryzykiem na poziomie adekwatnym do posiadanych funduszy. W ramach ICAAP podejmowane są działania:

 

1) Identyfikacja wszystkich ryzyk występujących w działalności banku i określenie ich istotności,

2) Oszacowanie i alokacja kapitału na ryzyka,

3) Agregacja i wyliczenie całkowitego wymogu kapitałowego,

4) Monitoring i kontrola ryzyka oraz kapitału wewnętrznego

 

 1. Za ryzyka istotne z definicji bank uznaje te ryzyka, które są objęte wymogiem w ramach Filaru I

 

 1. Ryzyko kredytowe – wymóg obliczany według metody standardowej,

 2. Ryzyko operacyjne – wymóg obliczany według metody wskaźnika bazowego

 

 1. Ryzyko rynkowe – w działalności banku ogranicza się do ryzyka walutowego – Filar I oraz ryzyka stopy procentowej w księdze bankowej wykazywanego w ryzykach Filaru II

 

 1. Dodatkowo bank wylicza wewnętrzny wymóg kapitałowy na poszczególne ryzyka uznane za istotne w ramach Filaru II

1) Kredytowe (jeśli wymóg regulacyjny okaże się niewystarczający)

2) Koncentracji zaangażowań (dużych zaangażowań, zaangażowań w branże, zaangażowań w przyjęte formy zabezpieczenia, zaangażowań w jednorodny instrument finansowy, zaangażowań geograficznych)

3) Operacyjne (jeśli wymóg regulacyjny okaże się niewystarczający)

4) Stopy procentowej w księdze bankowej

5) Płynności

 

 1. Biznesowe (strategiczne, wyniku finansowego, otoczenia ekonomicznego, regulacyjne, konkurencji, cyklu gospodarczego)

 

 1. Kapitałowe (wraz z ryzykiem nadmiernej dźwigni finansowej)

 

Uznane za istotne ryzyko braku zgodności bank pokrywa wewnętrznym wymogiem w ramach ryzyka operacyjnego.

 

Kapitał wewnętrzny na poszczególne rodzaje ryzyka Filaru II uznane za istotne obliczany jest jako koszt lub utracony przychód (za wyjątkiem ryzyka koncentracji), który może się pojawić w sytuacji nieoczekiwanej. Koszty lub utracone przychody wyliczane są na podstawie testów warunków skrajnych przeprowadzanych dla ryzyk istotnych.

 

 1. Bank raz w roku w ramach przeglądu zarządczego weryfikuje istotność ryzyk uznanych obecnie za nieistotne i przypadku zakwalifikowania ich do istotnych będą podlegać kwartalnej analizie z zakresu oceny wewnętrznej adekwatności kapitałowej w ramach procesu ICAAP.

 

 1. Regulacyjne i wewnętrzne wymogi kapitałowe

 

Alokacja

Alokacja

Alokacja

 

kapitału

kapitału

kapitału

Rodzaj ryzyka

według

według

według

 

wymagań

wymagań

wymagań dla

 

dla Filaru I

dla Filaru II

Filaru I i II

Ryzyko kredytowe

7.398.954,54

0

7.398.954,54

Ryzyko rynkowe

0

0

0

Ryzyko operacyjne

1.100.808,48

0

1.100.808,48

 

Ryzyko koncentracji zaangażowań, z tego:

 

0

0

koncentracja "dużych" zaangażowań

X

0

0

koncentracji w sektor gospodarki

X

0

0

koncentracji przyjętych form zabezpieczenia

X

0

0

koncentracji zaangażowań w jednorodny

 

0

0

instrument finansowy

X

0

0

Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej

X

0

0

Ryzyko płynności

X

0

0

Ryzyko biznesowe

X

0

0

Ryzyko kapitałowe

X

0

0

Ryzyko modeli

X

0

0

Pozostałe ryzyka, z tego:

X

0

0

ryzyko utraty reputacji

X

0

0

ryzyko transferowe

X

0

0

ryzyko rezydualne

X

0

0

Wymóg kapitałowy RAZEM

8.499.763,02

 

 

Fundusze własne (kapitał uznany)

6.970.064,80

 

 

Kapitał podstawowy Tier I

6.970.064,80

 

 

Kapitał Tier I

6.970.064,80

 

 

Łączny współczynnik wypłacalności [%]

73,49

 

 

Współczynnik kapitału podstawowego Tier I [%]

6.970.064,80

 

 

Współczynnik kapitału Tier I [%]

73,49

 

 

Wewnętrzny współczynnik wypłacalności [%]

73,49

 

 

 

 

 

 

 1. Rezultaty stosowanego przez instytucję wewnętrznego procesu oceny adekwatności kapitałowej, w tym skład dodatkowych wymogów w zakresie funduszy własnych określonych na podstawie procesu przeglądu nadzorczego, o których mowa w art. 104 ust. 1 lit. a) dyrektywy 2013/36/UE – nie dotyczy

 

 1. Kwoty ekspozycji ważonych ryzykiem zgodnie z przepisami części trzeciej tytuł II rozdział 2 Rozporządzenia – 8 % kwot ekspozycji ważonych ryzykiem dla każdej kategorii ekspozycji określonej w art. 112

 

Lp.

Klasa ekspozycji

 

 

Wymóg kapitałowy

 

1

Ekspozycje

wobec rządów centralnych lub

banków

0

 

 

centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz

80.000,01

 

 

lokalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

 

4

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

 

5

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

 

 

6

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

146.213,07

 

7

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

 

8

Ekspozycje detaliczne

 

 

316.869,62

 

9

Ekspozycje

zabezpieczone

hipotekami

na

 

 

 

nieruchomościach

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

11

Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

 

1 2

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

 

 

13

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i

 

 

 

przedsiębiorstw posiadających krótkoterminową ocenę

 

 

 

kredytową

 

 

14

Ekspozycje związane z przedsiębiorstwami zbiorowego

 

 

 

inwestowania

 

 

 

 

15

Ekspozycje kapitałowe

 

 

16

Inne pozycje

48.833,66

 

 

Suma

591.916,36

 

8. Wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone zgodnie z art. 92 ust. 3 lit. b) i c);

 

 

 

 

 

Lp

Rodzaj wymogu

Wymóg kapitałowy

 

1

Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b.

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

VI. Ekspozycja na ryzyko kontrahenta – art. 439

 

Nie dotyczy. Bank nie posiada portfela handlowego

 

VII. Bufory kapitałowe – art. 440

 

Na dzień 31 grudnia 2019 r. stosowane były bufory kapitałowe

 

Lp

Rodzaj buforu

Wartość buforu

1

Bufor antycykliczny (art. 83 oraz 96 Ustawy z 5 sierpnia

0%

 

2015r o nadzorze makroostrożnościowym… )

 

2

Bufor zabezpieczający (Ustawa z 5 sierpnia 2015r o

2,5%

 

nadzorze makroostrożnościowym…)

 

 

 1. Bufor ryzyka systemowego (rozporządzenie MF z 1

 2. września 2017r.)

  3%

 

VIII. Wskaźniki globalnego znaczenia systemowego - art. 441

 

Nie dotyczy

 

IX. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego – art. 442

 

 1. Należności przeterminowane to należności przeterminowane o ponad 30 dni, dla których przeterminowana kwota przekracza 200 zł w przypadku klas ekspozycji kredytowych. Definicja ta stosowana jest dla celów rachunkowości i dla wyliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego.

 

 1. Należności zagrożone (z rozpoznaną utratą wartości) to ekspozycje kredytowe zakwalifikowane do grupy „zagrożone”, w tym do kategorii „poniżej standardu”, „wątpliwe”, i „stracone”. Definicja ta stosowana jest dla celów rachunkowości.

 

 1. Wysokość rezerw celowych od ekspozycji kredytowych nalicza się w oparciu o zapisy Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane

Kotwica z działalnością banków (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 520) oraz zasady określone w procedurze wewnętrznej w sprawie tworzenia rezerw celowych. Podstawę tworzenia rezerw w Banku pomniejsza się o nierozliczone prowizje.

 

 

 1. Bank w swoich analizach nie uwzględnia ryzyka geograficznego, gdyż działa na terenie jednolitym pod względem ekonomicznym i gospodarczym określonym w Statucie Banku i zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 

 1. Ekspozycje kredytowe według wyceny bilansowej (po korektach rachunkowych) na dzień 31.12.2019 roku, bez uwzględnienia skutków ograniczania ryzyka kredytowego w podziale na klasy przedstawia poniższe zestawienie.

 

Lp.

Klasa ekspozycji

 

 

 

Wartość ekspozycji

 

1

Ekspozycje

wobec

rządów centralnych lub banków

 

 

 

centralnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Ekspozycje wobec samorządów regionalnych lub władz

80.000,01

 

 

lokalnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Ekspozycje wobec podmiotów sektora publicznego

 

 

 

4

Ekspozycje wobec wielostronnych banków rozwoju

 

 

 

5

Ekspozycje wobec organizacji międzynarodowych

 

 

 

6

Ekspozycje wobec instytucji

 

 

146.213,07

 

7

Ekspozycje wobec przedsiębiorstw

 

 

 

8

Ekspozycje detaliczne

 

 

 

316.869,62

 

9

Ekspozycje

zabezpieczone

hipotekami

na

 

 

 

nieruchomościach

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Ekspozycje, których dotyczy niewykonanie zobowiązania

 

 

11

Ekspozycje związane ze szczególnie wysokim ryzykiem

 

 

12

Ekspozycje w postaci obligacji zabezpieczonych

 

 

 

13

Ekspozycje z tytułu należności od instytucji i

 

 

 

przedsiębiorstw posiadających

krótkoterminową

ocenę

 

 

 

kredytową

 

 

 

 

 

 

14

Ekspozycje

związane

z przedsiębiorstwami zbiorowego

 

 

 

inwestowania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Ekspozycje kapitałowe

 

 

 

 

16

Inne pozycje

 

 

 

48.833,66

 

 

Suma

 

 

 

 

591.916,36

 

 

 

 

 1. Struktura zaangażowania brutto Banku wobec poszczególnych sektorów lub według typu kontrahenta w rozbiciu na klasy ekspozycji.

 

 1. Strukturę zaangażowania brutto Banku wobec sektora finansowego według typu kontrahenta według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela

 

 

Lp.

Typ kontrahent

Wartość

1

Banki

27.830.472,50

 

Należności normalne

27.830.472,50

 

Należności pod obserwacją

0

 

Należności zagrożone

0

2

Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowego

0

 

 

Należności normalne

0

 

Należności pod obserwacją

0

 

Należności zagrożone

0

3

Pomocnicze instytucje finansowe

0

 

Należności normalne

0

 

Należności pod obserwacją

0

 

Należności zagrożone

0

4

Instytucje ubezpieczeniowe

0

 

Należności normalne

0

 

Należności pod obserwacją

0

 

Należności zagrożone

0

 

Razem zaangażowanie w sektorze finansowym

24.519.345,93

 

 1. Strukturę zaangażowania brutto Banku wobec sektora niefinansowego w podziale na typ kontrahenta oraz w podziale na branże według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela

Lp.

Typ kontrahenta

Wartość

1

Przedsiębiorstwa i spółki państwowe

0

 

Należności normalne

0

 

Należności pod obserwacją

0

 

Należności zagrożone

0

2

Przedsiębiorstwa i spółki prywatne oraz spółdzielnie

 

 

Należności normalne

 

 

Należności pod obserwacją

 

 

Należności zagrożone

 

3

Przedsiębiorcy indywidualni

1.597.786,73

 

Należności normalne

1.597.786,73

 

Należności pod obserwacją

 

 

Należności zagrożone

 

4

Osoby prywatne

2.944.140,47

 

Należności normalne

2.944.140,47

 

Należności pod obserwacją

 

 

Należności zagrożone

 

5

Rolnicy indywidualni

849.427,61

 

Należności normalne

849.427,61

 

Należności pod obserwacją

 

 

Należności zagrożone

30.280,00

6

Instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw

 

 

domowych

 

 

Należności normalne

 

 

Należności pod obserwacją

 

 

Należności zagrożone

 

 

Razem zaangażowanie w sektorze niefinansowym

5.391.634,81

 

 

 1. Strukturę zaangażowania brutto Banku wobec sektora budżetowego w rozbiciu na kategorie należności według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela

 

Wyszczególnienie

Wartość

 

Należności normalne

5.000.000,00

 

Należności pod obserwacją

 

 

Należności zagrożone

 

 

Razem zaangażowanie w sektorze budżetowym

5.000.000,00

 

 1. Strukturę zaangażowania Banku w poszczególnych branżach w rozbiciu na kategorie należności według stanu na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela

 

 

Lp.

Branże

Wartość

1

Ronictwo

849.427,61

 

w tym należności zagrożone

30.280,00

2

Przedsiębiorcy

1.597.786,73

 

w tym należności zagrożone

 

3

Osoby fizyczne

2.944.140,47

 

w tym należności zagrożone

 

 

Razem zaangażowanie

5.391.634,81

 

w tym należności zagrożone

30.280,00

 

 

 

Kotwica

 1. Strukturę ekspozycji według podmiotów i okresów wymagalności na dzień 31.12.2019 roku przedstawia poniższa tabela

 

Typ podmiotu

Do 1 tygodnia

Od 1 tyg. Do 1

1-3 m-cy

3-6 m-cy

6-12 m-cy

 

 

 

m-ca

 

 

 

 

Sektor

 

 

 

 

 

 

finansowy

27.836.339,06

 

 

 

 

 

Sektor

263.495,59

48.082,00

142.370,41

199.956,47

417.639,34

 

niefinansowy

 

 

 

 

 

 

Budżet

 

59.000,00

93.000,00

152.000,00

295.000,00

 

 

 

Razem

28.099.834,65

107.082,00

235.370,41

351.956,47

712.639,34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ podmiotu

1-2 lata

2-5 lat

5-10 lat

10-20 lat

Pow. 20 lat

 

 

 

 

 

 

 

 

Sektor

 

 

 

 

 

 

finansowy

 

 

 

 

 

 

Sektor

1.154.476,91

746.080,50

1.105.736,02

1.095.450,80

231.315,00

 

niefinansowy

 

 

 

 

 

 

Budżet

1.201.000,00

1.200.000,00

2.000.000,00

 

 

 

 

 

Razem

2.355.476,91

1.946.080,50

3.105.736,02

1.095.450,80

231.315,00

 

 

 

 

8. Struktura należności z rozpoznaną utratą wartości , według stanów na dzień

31.12.2018 i 31.12.2019r. przedstawia poniższa tabela

 

Lp

Kategoria należności

2018

2019

1

Należności normalne

4.763.916,14

5.391.634,81

 

Kredyty w rachunku bieżącym

183.599,13

211.196,92

 

Pozostałe kredyty i inne

 

 

 

Rezerwy celowe

5.912,39

8.130,50

 

Korekta wartości

 

 

 

Odsetki

 

 

2

Należności pod obserwacją

 

 

 

Kredyty pod obserwacją

 

 

 

Rezerwy celowe

 

 

 

Korekta wartości

 

 

 

Odsetki

 

 

3

Należności zagrożone

34.367,00

38.410,50

 

Kredyty zagrożone

34.367,00

30.280,00

 

Rezerwy celowe

41.573,24

38.410,50

 

Korekta wartości

 

 

 

Odsetki

7.206,24

5.220,29

 

Razem należności

4.763.916,14

5.391.634,81

 

Kotwica X. Aktywa wolne od obciążeń – art. 443

 

 1. Składnik aktywów traktowany jest jako obciążony, jeżeli został on zastawiony lub podlega jakiejkolwiek formie ustaleń mających na celu zabezpieczenie lub wsparcie jakości kredytowej transakcji bilansowej lub pozabilansowej, z której nie może on zostać swobodnie wycofany (np. w celu zastawiania dla potrzeb finansowania).

 2. Na dzień 31 grudnia 2019r. aktywa obciążone zgodnie z EBA/GL/2014/03 w Banku nie wystąpiły. Bank nie dokonuje operacji zabezpieczanych instrumentami finansowymi.

 

XI. Korzystanie z ECAI – art. 444

 

Nie dotyczy. W roku 2019 Bank nie korzystał z usług zewnętrznej firmy ratingowej.

 

XII. Ekspozycja na ryzyko rynkowe – art. 445

 

Lp.

Rodzaj wymogu

Wymóg kapitałowy

1

Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit b

nie dotyczy

2

Wymóg zgodnie z art. 92 ust. 3 lit c. – ryzyko walutowe

Nie prowadzi działalności walutowej

 

XIII. Ekspozycja na ryzyko płynności

 

 1. Zasady zarządzania ryzykiem płynności, w tym podział kompetencji, metody pomiaru oraz monitorowania poziomu płynności, metody ograniczania ryzyka utraty płynności, awaryjne plany działania, zostały zawarte w „Zasadach zarządzania ryzykiem płynności i finansowania w Banku Spółdzielczym we Frampolu”.

 

 1. Proces zarządzania ryzykiem płynności i finansowania w Banku zawiera następujące elementy:

 

 1. wyznaczanie i utrzymywanie nadzorczych norm płynności,

 2. zarządzanie płynnością bieżącą,

 3. sterowanie płynnością krótko i długoterminową,

 4. pomiar i analiza ryzyka, monitorowanie płynności oraz kontrola przestrzegania limitów,

 

 1. reakcja na zagrożenia dla utrzymania płynności, uruchomienie i realizacja planów i procedur awaryjnych,

 2. kontrola i weryfikacja poprawności działania procesu zarządzania ryzykiem płynności,

 3. modyfikacja przyjętych założeń oraz metod.

 

3. Bank w ramach utrzymania płynności wykonuje następujące czynności:

 1. utrzymywanie rezerwy obowiązkowej na poziomie wymaganym przez NBP

 2. lokowania nadwyżek środków finansowych w BPS,

 3. dokonywanie zasileń i odprowadzenia gotówki,

 

4. W celu ograniczania ryzyka płynności Bank wprowadził limity, pozwalające na wdrożenie w odpowiednim momencie mechanizmów zapobiegających powstaniu nadmiernego ryzyka. Podstawowymi limitami, w zakresie których Bank nie dopuszczał do sytuacji ich przekraczania były następujące limity regulacyjne:

 

1) nadzorcze miary płynności,

Kotwica 2) limit wskaźnika LCR.

 

Miara

Limit

Wartość

na

 

minimalny wewnętrzny

31.12.2019

 

 

 

 

 

Luka płynności krótkoterminowej ((A1 + A2) - B5)

 • 0,20

0,6921

 

Współczynnik pokrycia aktywów niepłynnych funduszami własnymi

 • 1

6,1590

 

(B1 / A5)

 

 

 

LCR

100

10,69

 

 

*limit na 2019r Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/61 z dnia 10 października 2014 r. uzupełniającego Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013

 

 1. Bank wprowadził również limity luki niedopasowania, które ustalają pożądaną wielkość wskaźnika płynności skumulowanej w poszczególnych przedziałach czasowych. Wysokość limitów została ustalona zgodnie z regułą, że w krótkich okresach czasu Bank powinien zapewniać pokrycie aktywami zobowiązań, natomiast w długich okresach czasu bank powinien posiadać wystarczającą wielkość pasywów długoterminowych do sfinansowania aktywów długoterminowych. Przyjęcie takich zasad zostało również odzwierciedlone w nadzorczych normach płynności. Na koniec 2019 roku limity luki nie zostały przekroczone

 

 1. W ramach pomiaru ryzyka Bank przeprowadza w okresach kwartalnych następujące testy warunków skrajnych

 

 1. wrażliwości – w oparciu o które szacowany jest kapitał wewnętrzny oraz wykonywany jest pomiar wpływu zmian parametrów makroekonomicznych na poziom ryzyka płynności

 

 1. scenariuszowe – w oparciu o które budowane są awaryjne plany płynności oraz wyznaczany jest poziom bufora płynności.,

 

 1. odwrócone – w oparciu o które wykonywane są doraźne analizy problemowe,

 

XIV. Ekspozycja na ryzyko operacyjne– art. 446

 

 1. Wymogi kapitałowe z tytułu ryzyka operacyjnego obliczane są przez Bank metodą wskaźnika bazowego (art. 315-316 Rozporządzenia ). Wymóg kapitałowy z tytułu ryzyka operacyjnego na dzień 31.12.2019 wynosi 166.882,46 zł. Dodatkowy wymóg kapitałowy ustalany jest w kwocie stanowiącej różnicę pomiędzy sumą strat operacyjnych z uwzględnieniem testu warunków skrajnych, a kapitałem regulacyjnym z tytułu ryzyka operacyjnego.

 

 1. Straty z tytułu zdarzeń ryzyka operacyjnego - zdarzenia ryzyka operacyjnego zarejestrowane w rejestrze zdarzeń ryzyka operacyjnego w 2019

 2. roku podane są w poniższej tabeli.

 

Lp.

Kategoria

Ilość zdarzeń [szt.]

Straty potencjalne

1

Oszustwa wewnętrzne

0

0

2

Oszustwa zewnętrzne

0

0

 

3

Zasady dotyczące zatrudnienia oraz bezpieczeństwa w miejscu pracy

0

0

 

 

 

 

4

Klienci, produkty i praktyka biznesowa

0

0

5

Szkody związane z aktywami rzeczowymi

 

 

6

Zakłócenia działalności i błędy systemów

1

3.439,08

7

Wykonanie transakcji,

 

 

 

dostawa i zarządzanie procesami operacyjnymi

 

 

8

Suma

 

3.439,08

 

Ogółem straty operacyjne w roku 2019 wyniosły 3.439,08 zł. spowodowane awarią .

W 2019 roku nie stwierdzono istotnych zdarzeń ryzyka operacyjnego, stanowiących zagrożenie dla funkcjonowania Banku.

 

 1. Bank realizuje proces zarządzania ryzykiem operacyjnym, w ramach tego procesu identyfikuje się zdarzenia ryzyka operacyjnego i dokonuje się ewidencjonowania i analizy przyczyn występowania zdarzeń związanych z ryzykiem operacyjnym.

 

 1. W przypadku konieczności podejmowane są działania ograniczające ryzyko obejmujące zmianę procesów wewnętrznych banku, organizacji wewnętrznej, sposobu dokonywania kontroli wewnętrznej, a także organizacja odpowiednich szkoleń dla pracowników. W celu ograniczania ryzyka operacyjnego Bank stosuje ubezpieczenia oraz tworzy plany awaryjne i plany zachowania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych.

 

XV. Ekspozycje w papierach kapitałowych nieuwzględnionych w portfelu handlowym – art. 447

 

Bank stosuje zasady (politykę) rachunkowości, w tym metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania przychodów i kosztów, zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 351, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku poz. 957), w tym: zasady ujmowania w kapitale własnym skutków wyceny pozycji bilansowych.

 

Wykaz papierów kapitałowych w aktywach banku

Lp.

Nazwa instrumentu finansowego

Wartość godziwa

Wartość bilansowa na

 

 

 

dzień 31.12.2019r

1

Akcje BPS S.A.

487.790,75

487.790,75

 

Kotwica Bank posiada wyłącznie instrumenty finansowe Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., które mają charakter strategiczny wynikający z przynależności Banku do Zrzeszenia BPS. Wartość bilansowa została wyceniona według ceny nabycia zgodnie z par. 36 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21.05.2019 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków. W 2019 roku Bank nie posiadał papierów kapitałowych do zbycia, nie było zrealizowanych zysków ani strat z tytułu sprzedaży i likwidacji, w ujęciu skumulowanym, ekspozycji nieuwzględnionych w portfelu handlowym, nie wystąpiły również niezrealizowane zyski lub straty z aktualizacji wyceny.

XVI. Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej przypisane pozycjom nieuwzględnionym w portfelu handlowym – art. 448

 

 

 1. Charakter ryzyka stopy procentowej i zasadnicze założenia (w tym założenia dotyczące przedterminowej spłaty kredytów i zachowania depozytów o nieustalonym terminie wymagalności) oraz częstotliwość pomiarów ryzyka stopy procentowej;

 

Przez ryzyko stopy procentowej rozumie się niebezpieczeństwo negatywnego wpływu zmian rynkowych stóp procentowych na sytuację finansową banku. Celem strategicznym polityki Banku w zakresie ryzyka stopy procentowej jest minimalizacja ryzyka związanego z możliwością wystąpienia niekorzystnych zmian zewnętrznych stóp procentowych i negatywnym wpływem tych zmian na sytuację finansową Banku oraz zidentyfikowanie podstawowych zagrożeń związanych z ryzykiem stopy procentowej, z jednoczesnym zastosowaniem odpowiednich metod zarządzania tym ryzykiem mających na celu eliminację zagrożeń nierównomiernej reakcji różnych pozycji bilansowych na zmiany stóp procentowych, a przez to na różny poziom zmian przychodów i kosztów, co w konsekwencji ma pozwolić utrzymać zdolność do wywiązywania się w sposób optymalny z bieżących i przyszłych zobowiązań bilansowych, jak i pozabilansowych, przy zapewnieniu pożądanego wyniku finansowego oraz realnej wartości posiadanych kapitałów.

 

Strategia Banku w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej oparta jest m.in. na następujących zasadach:

 

 1. do pomiaru ryzyka stopy procentowej Bank stosuje metodę luki stopy procentowej,

 2. badaniu i ocenie podlega wpływ zmian stóp procentowych na wynik odsetkowy Banku,

 

 1. zarządzanie ryzykiem stopy procentowej koncentruje się na zarządzaniu ryzykiem przeszacowania i ryzykiem bazowym, ryzykiem opcji klienta i ryzykiem krzywej dochodowości,

 

 1. Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów.

 

Analiza luki polega na określeniu wielkości niedopasowania między wrażliwymi na zmiany stopy procentowej aktywami i pasywami w poszczególnych przedziałach czasowych, uwzględniających pierwszy możliwy termin zmian (przeszacowania) stóp procentowych.

 

Zakłada się, że zmiana stóp procentowych sama w sobie nie jest źródłem potencjalnych strat dla Banku; narażenie na negatywne oddziaływanie na wyniki Banku związane jest z występującymi różnicami w wielkościach aktywów i pasywów przeszacowywanych w poszczególnych terminach.

 

Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z kwartalną częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane są:

 

 1. co kwartał Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Banku.

 

 1. Kotwica Wahania w zakresie zysku, wartości gospodarczej lub innego stosownego wskaźnika używanego przez kierownictwo instytucji do oceny skutków szokowych wzrostów lub spadków stóp procentowych zgodnie z metodą pomiaru ryzyka stopy procentowej, wyniki testów warunków skrajnych. Bank ogranicza ryzyko stopy procentowej poprzez stosowanie systemu limitów i odpowiednie kształtowanie struktury aktywów i pasywów wrażliwych na zmiany stóp procentowych.

 

Wszystkie limity związane z ryzykiem stopy procentowej monitorowane są przez Stanowisko ds. ryzyk i analiz. W okresie 2019r. nie nastąpiło przekroczenie posiadanych limitów. Bank dokonuje pomiaru ryzyka stopy procentowej z miesięczna częstotliwością. Wyniki pomiaru wraz ze stosownym opisem oraz komentarzem w formie analizy przekazywane sa co miesiąc Zarządowi Banku i co kwartał Radzie Nadzorczej Banku.

 

XVII. Ekspozycja na pozycje sekurytyzacyjne – art. 449

 

Bank Spółdzielczy we Frampolu nie posiada ekspozycji sekurytyzacyjnych.

 

XVIII. Polityka w zakresie wynagrodzeń – art. 450

 

 1. Polityka wynagrodzeń pracowników, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka Banku Spółdzielczego we Frampolu została wprowadzona Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 2/2/2017 dnia 27.04.2017r. i spełnia wymagania: Ustawy Prawo bankowe, Rozporządzenia 575/2013 UE, Dyrektywy 2013/36/UE oraz Rozporządzenia delegowanego 604/2014UE.

 2. Rada Nadzorcza omawia zagadnienia polityki wynagrodzeń raz w roku i przedstawia je na Zebraniu Przedstawicieli. Z uwagi na skalę działalności Banku nie powołano komitetu ds. wynagrodzeń oraz nie korzystano z konsultanta zewnętrznego w zakresie ustalania polityki w zakresie wynagrodzeń.

 3. Zgodnie z zapisami rozporządzenia 604/2014 UE, w Banku, dokonano analizy pod kątem wpływu na profil ryzyka takich stanowisk jak:

 4. Prezes Zarządu;

 5. Wiceprezes Zarządu

 6. Członek Zarządu

 7. Stanowisko ryzyka braku zgodności;

 8. Z w/w osób zmiennymi składnikami wynagrodzeń objęty został tylko Zarząd Banku, gdyż Bank posiada nieskomplikowaną strukturę organizacyjną, lokalny zasięg działania, jak również proste produkty bankowe i poziom kapitału własnego ograniczający akcję kredytową. Żaden pracownik nie posiada samodzielnego pełnomocnictwa do podejmowania istotnych decyzji finansowych a wszystkie istotne decyzje podejmowane są przez Zarząd kolegialnie.

 9. Na system wynagrodzeń członków Zarządu składają się wynagrodzenia stałe – wynagrodzenie zasadnicze i wynagrodzenie zmienne – premia roczna, której wypłata uzależniona jest od oceny efektów pracy poszczególnych Członków Zarządu. Do zmiennych składników wynagrodzenia nie zalicza się odpraw i rekompensat z tytułu zakończenia stosunku pracy, a także innych świadczeń nie uzależnionych od oceny efektów pracy.

 10. Oceny efektów pracy członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza, w terminie oceny wykonania Strategii działania, w oparciu o kryterium ilościowe oraz jakościowe.

 11. Wyniki oceny efektów pracy członków Zarządu w danym okresie, wyrażane są w formie uchwały Rady Nadzorczej.

 12. Zmienne składniki wynagrodzenia są rozliczane i wypłacane w sposób przejrzysty.

 13. Wynagrodzenie zasadnicze dla Zarządu brutto w 2019r. wynosiło brutto 194.800,00 zł

 14. Bank nie posiada osób, które otrzymałyby wynagrodzenie w wysokości co najmniej 1 mln EUR

XIX. Dźwignia finansowa – art. 451

 

Bank w 2019 r. nie posiadał odrębnych zasad zarządzania ryzykiem nadmiernej dźwigni, gdyż zostało ono określone Procedurze szacowania kapitału wewnętrznego i oceny adekwatności kapitałowej w Banku Spółdzielczym we Frampolu. Wynika to z faktu, że bank stosuje metodę standardową dla wyznaczania aktywów ważonych ryzykiem, stąd odpowiedni poziom współczynnika kapitałowego zapewnia również odpowiedni poziom wskaźnika dźwigni finansowej. Ponadto bank posiada stabilne fundusze własne, nie ma portfela handlowego (wyłącznie instrumenty finansowe BPS S.A. o charakterze strategicznym), co powoduje, że ryzyko dźwigni finansowej ma niski wymiar jakościowy i ilościowy. Zarządzanie ryzykiem dźwigni finansowej odbywa się w ramach ryzyka kapitałowego. Limit wskaźnika dźwigni ustalony został na poziomie minimum 15,00% i wyniósł na dzień 31.12.2019r. 17,39%.

 1. Stosowanie metody IRB w odniesieniu do ryzyka kredytowego – art. 452

 

Bank Spółdzielczy we Frampolu nie stosuje metody IRB w ryzyku kredytowym.

 

XXI. Stosowanie technik ograniczenia ryzyka kredytowego – art. 453

 

 1. Bank nie stosuje kompensowania pozycji bilansowych i pozabilansowych.

 

 1. Zasady i procedury dotyczące wyceny zabezpieczeń i zarządzania nimi.

 

W ramach procedur regulujących kwestie kredytowe i zabezpieczeń Bank wprowadził Instrukcję kredytowania jednostek samorządu terytorialnego, Instrukcję monitoringu ekspozycji kredytowych i zabezpieczeń, Instrukcję ustanowienia prawnych form zabezpieczeń ekspozycji kredytowych, Instrukcję oceny zdolności kredytowej klientów indywidualnych. Zabezpieczenie ma na celu zapewnienie Bankowi zwrotu przysługującej mu w stosunku do klienta wierzytelności, w razie gdyby nie dokonał on spłaty tej wierzytelności w terminie ustalonym w umowie. Zabezpieczenie winno być ustanowione nie wcześniej niż data zawarcia umowy, na podstawie której zaciągane jest zobowiązanie klienta. Bank dokonuje oceny realności wartości przyjętych zabezpieczeń w stosunku do zaangażowania kredytowego oraz ich koryguje i aktualizuje w zależności od stopnia adekwatności zabezpieczeń. Podejmując decyzję o przyjęciu prawnej formy zabezpieczenia kredytu Bank dąży do uzyskania pełnego zabezpieczenia ekspozycji kredytowych. Zabezpieczenie podlega wycenie w momencie rozpatrywania wniosku kredytowego oraz w trakcie trwania umowy kredytowej.

 

3. Opis głównych rodzajów zabezpieczeń przyjętych przez daną instytucję.

 

Bank w 2019r. stosował w szczególności następujące formy zabezpieczeń:

 1. blokada środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych,

 2. hipoteka na nieruchomości mieszkalnej,

 3. hipoteka pozostała,

 4. poręczenie według prawa cywilnego,

 5. przewłaszczenie na zabezpieczenie,

 6. weksel własny i poręczenie wekslowe (awal),

 7. pozostałe zabezpieczenia.

 

Bank może również stosować inne zabezpieczenia, przewidziane przepisami prawa oraz zwyczajami przyjętymi w obrocie krajowym i stosować przy ich ustanawianiu i wykonywaniu wzory pism niewymienione w załącznikach do instrukcji, pod warunkiem zaakceptowania ich treści przez Zarząd Banku.

 

Bank ustala zabezpieczenia w porozumieniu z ustanawiającym biorąc pod uwagę między innymi:

 1. rodzaj i wysokość zobowiązania oraz okres na jaki środki zostają przekazane;

 2. status prawny ustanawiającego;

 

 1. sytuację finansową i gospodarczą ustanawiającego oraz podmiotów powiązanych z nim kapitałowo lub organizacyjnie;

 

 1. istnienie powiązań organizacyjnych lub gospodarczych pomiędzy kredytobiorcą a ustanawiającym będącym osobą trzecią;

 2. typowe oraz indywidualne ryzyko związane z przekazaniem środków;

 3. cechy danego zabezpieczenia wynikające z dotyczących go przepisów prawa oraz umów

 

o ustanowienie zabezpieczenia (np. sposób ustanowienia zabezpieczenia, przesłanki i zakres odpowiedzialności wynikającej z zabezpieczenia, sposób realizacji uprawnień Banku);

 

 1. przewidywany nakład pracy Banku oraz związane z ustanowieniem zabezpieczenia koszty Banku oraz klientów Banku;

 

 1. realną możliwość oraz długość przewidywanego terminu pełnego zaspokojenia roszczeń Banku z przyjętego zabezpieczenia;

 2. Kotwica istniejące już obciążenia na rzeczy mającej stanowić przedmiot zabezpieczenia (w przypadku zabezpieczeń rzeczowych) oraz zadłużenie ustanawiającego (w przypadku zabezpieczenia osobistego);

 

10)rynkową wartość zabezpieczenia;

 

11)realną możliwość zaspokojenia się Banku z proponowanych zabezpieczeń w trakcie postępowania egzekucyjnego lub upadłościowego.

 

 1. Główne rodzaje gwarantów i kontrahentów kredytowych instrumentów pochodnych oraz ich wiarygodność kredytowa

 

Bank nie dokonuje transakcji na instrumentach pochodnych

 

 1. Informacje na temat koncentracji ryzyka rynkowego lub kredytowego w ramach podjętych działań w zakresie ograniczenia ryzyka kredytowego.

 

W celu ograniczenia oraz dywersyfikacji ryzyka kredytowego Bank Spółdzielczy we Frampolu wprowadził procedury dotyczące zarządzania ryzykiem koncentracji zaangażowań, w ramach których określił limity zaangażowań wobec:

 

 1. podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo lub organizacyjnie, gdy żaden z nich nie jest podmiotem powiązanym z bankiem (Art. 71 pkt 1). 395CRR – 20% funduszy własnych a w szczególnych przypadkach do 22% FW.

 

2) członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu, pracowników zajmujących kierownicze stanowiska

25% kapitałów Tier I,

 

Ponadto Bank określił limity ostrożnościowe zaangażowań w:

 1. pojedyncze podmioty lub podmioty powiązane kapitałowo i organizacyjnie,

 

 1. jednorodny instrument finansowy (na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym)

 

 1. rodzaje zabezpieczania

 

 1. podmioty tej samej branży

 2. jednostki samorządu terytorialnego

 

Szczegółowe wartości limitów w ramach poszczególnych grup koncentracji oraz wykorzystanie obowiązujących limitów na dzień 31.12.2019 r. przedstawiono w Załączniku nr 3.

 

 

XXII. Stosowanie metod zaawansowanego pomiaru w odniesieniu do ryzyka operacyjnego

Nie dotyczy

 

XXIII. Stosowanie wewnętrznych modeli pomiaru ryzyka rynkowego

 

Nie dotyczy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

 

 

 1. Informacja o strategii i celach zarządzania ryzykiem

 

Bank Spółdzielczy we Frampolu prowadzi proces identyfikacji, pomiaru, limitowania, raportowania i kontroli podejmowanego ryzyka. W tym celu w Banku funkcjonuje system zarządzania ryzykami.

 

 1. Zarządzanie ryzykiem w Banku realizowane jest w oparciu o opracowane w formie pisemnej i zatwierdzone przez Zarząd wewnętrzne strategie i procedury. Do głównych zadań w zakresie zarządzania ryzykami w Banku należy:

 

 1. dostarczanie informacji na temat ryzyka i jego profilu,

 

 1. stosowanie działań profilaktycznych redukujących ryzyko i jego skutki,

 

 1. pomiar i monitorowanie dopuszczalnego poziomu ryzyka,

 

 1. szacowanie kapitału wewnętrznego na pokrycie zidentyfikowanego ryzyka.

 

 1. Analiza pokrycia wymogów kapitałowych funduszami własnymi, z uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego),

 

 1. Uwzględnienie efektów pomiaru ryzyka w metodach szacowania wymogów kapitałowych, z uwzględnieniem buforów kapitału (zabezpieczającego i antycyklicznego),

 

 1. Agregacja procesów szacowania wymogów kapitałowych z procesami zarządzania ryzykiem w Banku Spółdzielczym we Frampolu,

 

 1. Raportowanie wyników oceny ryzyk oraz adekwatności kapitałowej Zarządowi BS Frampol oraz w sposób syntetyczny Radzie Nadzorczej BS Frampol,

 

 1. Audyt skuteczności zarządzania ryzykiem w BS Frampol,

 

 1. Wykorzystywanie przez Zarząd oraz Radę Nadzorczą BS Frampol wyników kontroli wewnętrznej i audytu do bieżącego zarządzania oraz nadzoru nad zarządzaniem Bankiem.

 

2. Do podstawowych ryzyk, które podlegają szczególnemu nadzorowi, zalicza się:

 

 1. ryzyko kredytowe,

 2. ryzyko płynności,

 3. ryzyko stopy procentowej (ryzyko rynkowe),

 4. ryzyko operacyjne,

 5. ryzyko koncentracji,

 6. ryzyko kapitałowe,

 7. ryzyko braku zgodności,

 8. ryzyko biznesowe,

 

 

Ryzyko kredytowe

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kredytowym jest utrzymywanie stabilnego i zrównoważonego pod względem jakości i ilości portfela kredytowego, równocześnie cechującego się dochodowością oraz bezpieczeństwem rozumianym jako minimalizacja ryzyka wystąpienia kredytów zagrożonych. W celu osiągania długofalowych zamierzeń w zakresie ryzyka kredytowego, w Banku badaniu poddaje się czynniki ryzyka zmian makroekonomicznych oraz ryzyka rezydualnego.

Kotwica

Ryzyko płynności

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem płynności jest utrzymanie płynności bieżącej, krótko-, średnio- i długoterminowej Banku, rozwijanie działalności handlowej oraz inwestycyjnej w granicach zatwierdzonych przez Zarząd i Radę Nadzorczą, przy założeniu zachowania bezpieczeństwa finansowego Banku, postanowień nadzorczych rekomendacji oraz norm płynności i adekwatności kapitałowej, zwiększenie potencjału operacyjnego na rynku międzybankowym w celu efektywnego zarządzania kapitałem i płynnością Banku, w tym zapobiegania stratom w wyniku ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z utrzymaniem płynności oraz wykorzystania możliwości osiągnięcia zysku w ramach przyjętych założeń i limitów oraz wdrażanie rozwiązań wspomagających zarządzanie w sytuacjach kryzysowych zagrożenia płynności.

 

Ryzyko stopy procentowej

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem stopy procentowej jest utrzymanie zmienności wyniku odsetkowego w granicach niezagrażających realizacji planu finansowego i adekwatności kapitałowej Banku, utrzymanie profilu ryzyka stopy procentowej w Banku na poziomie nie wyższym niż akceptowany oraz prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka stopy procentowej w ramach prawidłowego zarządzania aktywami i pasywami.

 

Ryzyko operacyjne

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem operacyjnym jest osiągnięcie możliwie najwyższych standardów zarządzania ryzykiem poprzez optymalizację efektywności gospodarowania tj. zapobieganie i minimalizowanie strat operacyjnych oraz wyeliminowanie przyczyn ich powstawania, racjonalizacja kosztów, jak również zwiększenie szybkości oraz adekwatności reakcji Banku na zdarzenia od niego niezależne, utrzymanie bezpieczeństwa Banku i jego zasobów na akceptowalnym poziomie.

 

Ryzyko koncentracji

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem koncentracji jest dążenie do poprawy wskaźników koncentracji, w celu utrzymywania ich na poziomie nie przekraczającym

 

ustalonych limitów, utrzymanie profilu ryzyka koncentracji w Banku na poziomie nie

wyższym niż akceptowany, prowadzenie działań mających na celu zabezpieczenie ryzyka koncentracji w ramach prawidłowego zarządzania aktywami i pasywami oraz wyznaczenie limitów nie zezwalających na zaangażowanie powyżej akceptowanego poziomu ryzyka.

 

Ryzyko kapitałowe

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem kapitałowym jest utrzymywanie optymalnego wyniku finansowego w kolejnych latach i przekazywanie go na fundusz zasobowy, sukcesywne zwiększanie funduszy własnych oraz utrzymywanie ich na poziomie zabezpieczającym zidentyfikowane ryzyka istotne, występujące w działalności Banku oraz utrzymanie współczynników kapitałowych (przed uwzględnieniem buforów kapitałowych) na poziomie co najmniej:

 

 1. współczynnik kapitału podstawowego Tier I – w roku 2019 10,0% - ;

 2. Kotwica współczynnik kapitału Tier I – w roku 2019 -11,5% ;

 3. łączny współczynnik kapitałowy – w roku 2019-13,5% ;

 

Ryzyko braku zgodności

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem braku zgodności jest ograniczenie strat finansowych i niefinansowych, spowodowanych brakiem zgodności przepisów wewnętrznych Banku z regulacjami zewnętrznymi lub nie przestrzeganiem wewnętrznych regulacji bankowych oraz ograniczanie występowania ryzyka prawnego oraz ryzyka operacyjnego, stanowiących podstawę występowania ryzyka braku zgodności.

 

Ryzyko biznesowe

 

Celem strategicznym w zakresie zarządzania ryzykiem biznesowym jest kontynuowanie działalności z założeniem zrównoważonego rozwoju, monitorowanie zaangażowania Banku w instrumenty finansowe mogące nieść za sobą ryzyko dla działalności, prowadzenie działań mających na celu prawidłowe zarządzanie aktywami i pasywami w celu ustalenia optymalnego wyniku finansowego oraz zabezpieczenie ryzyka cyklu gospodarczego jak również opracowywanie planu finansowego biorącego pod uwagę zarządzanie wszystkimi istotnymi ryzykami.

 

Ryzyko walutowe

 

Bank nie prowadzi działalności walutowej.

 

 1. Struktura i organizacja odpowiedniej funkcji zarządzania ryzykiem, w tym informacja na temat jej uprawnień i zadań lub innych odpowiednich rozwiązań w tym względzie

 

Rada Nadzorcza dokonuje okresowej oceny realizacji przez Zarząd założeń Strategii w odniesieniu do zasad zarządzania ryzykiem oraz alokacji kapitału na pokrycie istotnych rodzajów ryzyka w Banku. W tym celu Zarząd Banku okresowo przedkłada Radzie Nadzorczej syntetyczną informację na temat skali i rodzajów ryzyka, na które narażony jest Bank, prawdopodobieństwa jego występowania, skutków i metod zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad kontrolą systemu zarządzania ryzykiem oraz ocenia jej adekwatność i skuteczność. Rada Banku zatwierdza w Strategii działania oraz w planie ekonomiczno-finansowym ogólny poziom (profil) ryzyka Banku (apetyt na ryzyko).

Zarząd Banku odpowiada za opracowanie i wdrożenie strategii zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, w tym za zorganizowanie, wdrożenie i funkcjonowanie systemu zarządzania ryzykiem oraz, jeśli to konieczne – dokonania weryfikacji w celu usprawnienia tego systemu. Instrukcje i procedury zarządzania ryzykiem obejmują pełny zakres działalności Banku.

Członek Zarządu nadzorujący zarządzanie ryzykiem istotnym – odpowiada za dostarczanie Radzie Nadzorczej i Zarządowi rzetelnych sprawozdań w zakresie zarządzania ryzykiem istotnym. W Banku funkcję ww. Członka pełni Prezes Zarządu.

Stanowisko Kredytowe uczestniczy w procesie opiniowania transakcji kredytowych oraz ich klasyfikacji pod kątem ryzyka ponoszonego przez Bank.

Stanowisko ds. Ryzyk i Analiz monitoruje realizację wyznaczonych celów i zadań strategicznych, procesów tworzenia zysku oraz przedstawia i monitoruje pozycję Banku w zakresie bezpieczeństwa finansowego i operacyjnego. Podstawowe zadania Zespołu to gromadzenie, przetwarzanie, pomiar i raportowanie odpowiednim organom i stanowiskom Banku, informacji dotyczących podejmowanego przez Bank ryzyka oraz opracowywanie regulacji wewnętrznych w zakresie zarządzania ryzykami oraz szacowania wewnętrznych wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka.

System kontroli wewnętrznej to wykonywany jest przez kierownictwo oraz stanowisko ds. ryzyka braku zgodności.

Pracownicy Banku mają obowiązek przestrzegania zasad zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka, obowiązujących w Banku w formie wewnętrznych regulacji i zaleceń, uczestnictwa w postępowaniu wyjaśniającym przyczyny wystąpienia zdarzeń generujących ryzyko oraz raportowania tych zdarzeń.

 

 1. Kotwica Zakres i charakteru systemów raportowania i pomiaru ryzyka

 

Przepływ informacji dotyczącej ryzyka kierowanej do Zarządu oraz Rady Nadzorczej jest sformalizowany w „Instrukcji System informacji zarządczej w Banku Spółdzielczym we Frampolu”. Instrukcja definiuje częstotliwość, zakres, odbiorców i terminy sporządzania raportów dotyczących ryzyk występujących w działalności banku uwzględniając ich istotność, i stopień narażenia Banku na ryzyka. System sprawozdawczości zarządczej dostarcza informacji na temat:

 

 1. rodzajów i wielkości ryzyka w działalności Banku;

 2. profilu ryzyka;

 3. stopnia wykorzystania limitów wewnętrznych;

 4. wyników testów warunków skrajnych;

 5. skutków decyzji w zakresie zarządzania ryzykiem.

 

Monitorowanie ryzyka odbywa się cyklicznie z częstotliwością umożliwiającą dostarczenie informacji o zmianach profilu ryzyka Banku. Zakres oraz szczegółowość sprawozdań wewnętrznych są dostosowane do rodzaju raportowanego ryzyka oraz odbiorców informacji. Podstawę tworzenia informacji zarządczej stanowią źródła wewnętrzne oraz pierwotne i wtórne źródła zewnętrzne zarówno instytucjonalne jak i rynkowe. Rzetelność, dokładność oraz aktualność dostarczanych informacji zapewnia wprowadzony w Banku system kontroli wewnętrznej.

 

 1. Strategia w zakresie zabezpieczenia i ograniczenia ryzyka, a także strategia i procesy monitorowania stałej skuteczności instrumentów zabezpieczających i czynników łagodzących ryzyko

 

Bank wprowadza odpowiednie do skali i złożoności działalności limity wewnętrzne ograniczające poziom ryzyka występującego w poszczególnych obszarach działania Banku. Poziom limitów wewnętrznych jest dostosowany do akceptowanego przez Radę Nadzorczą ogólnego poziomu ryzyka Banku i obejmują wszystkie ryzyka uznane za istotne.

 

Analizy będące podstawą do określenia wysokości limitów wewnętrznych są sporządzane w formie pisemnej a przyjęte rodzaje limitów wewnętrznych i ich wysokość zatwierdza Rada Nadzorcza Banku.

 

Wysokość limitów (w zależności od rodzaju ryzyka lub charakteru limitu) ustala się w oparciu o następujące przesłanki:

 1. wymogi nadzorcze;

 2. analizę historyczną stopnia wykorzystania limitu;

 3. apetyt na ryzyko określony przez Radę Nadzorczą;

 

 1. analizę wpływu zrealizowania się limitu w maksymalnej wysokości na sytuację finansową Banku;

 2. wysokość ryzyka, którym jest obciążona pozycja objęta limitem.

 

Aktualizacja wielkości limitów wewnętrznych odbywa się na wniosek Stanowiska Ryzyk i Analiz po uzyskaniu wyników corocznego przeglądu zarządczego ryzyk lub w każdym uzasadnionym przypadku.

 

Monitorowanie przestrzegania limitów wewnętrznych odbywa się nie rzadziej niż raz w miesiącu dla ryzyka płynności i nie rzadziej niż raz w kwartale dla pozostałych ryzyk.

Kotwica

 

 

Procedury wewnętrzne dotyczące zarządzania ryzykiem określają sytuacje, w których dopuszczalne jest przekroczenie limitów wewnętrznych, określają warunki akceptacji przekroczeń oraz sposób postępowania w przypadku przekroczenia limitów wewnętrznych. O przekroczeniu limitów Zarząd banku informowany jest na bieżąco.

 

Przekroczenia limitów wewnętrznych są monitorowane i poddawane szczegółowej analizie – zadania te wykonują stanowisko organizacyjne wskazane w procedurach szczegółowych dotyczących zarządzania poszczególnymi rodzajami ryzyka.

Kotwica

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2

 

 

 

 

 

Oświadczenie Zarządu

 

 

 

Zarząd Banku Spółdzielczego we Frampolu niniejszym oświadcza, że ustalenia opisane w Ujawnieniu są adekwatne do stanu faktycznego, a stosowane systemy zarządzania ryzykiem są odpowiednie z punktu widzenia profilu i strategii ryzyka Banku.

 

 

 

 

 

Frampol, dn. 19 czerwca 2020r.

 

 

 

 

 

sporządził: Grzegorz Kiszczak zatwierdził: Irena Batorska

 

 

 

 

 

 

Zatwierdzono na posiedzeniu Zarządu dnia: 19 czerwca 2019r.

 

 

 

 

 1. Irena Batorska- Prezes Zarządu

 

 

 

 1. Andrzej Zalewa - Wiceprezes Zarządu – Główny Księgowy

 

 

 

 1. Maria Zalewa - Członek Zarządu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotwica Załącznik nr 3

Informacja na temat profilu ryzyka

 

W 2019r. nie wystąpiły istotne zmiany w profilu ryzyka Banku. Bank nie podejmował nowych rodzajów działalności, nie zidentyfikowano nowych rodzajów ryzyka w działalności Banku. Podejmowane przez Bank działania zapewniały stabilny i zrównoważony rozwój. Bank nie posiada portfela handlowego, nie przeprowadza transakcji pochodnych obarczonych ryzykiem rynkowym. Występujące w Banku ryzyko wynika ze standardowych produktów bankowych. Stosowana strategia, polityki i metody zarządzania ryzykami, w tym poziom limitów dopuszczalnej ekspozycji na ryzyko zapewniły prowadzenie bezpiecznej i rentownej działalności. Profil ryzyka w Banku wyznaczają przez Radę Nadzorczą w Strategii zarządzania ryzykami wskaźniki poziomu ryzyka ( apetyt na ryzyko) dla poszczególnych rodzajów ryzyka zidentyfikowanych w Banku i uznanych jako istotne.

Według stanu na 31.12.2019r. Bank w swojej działalności nie przekroczył zaakceptowanych przez Radę Nadzorczą wskaźników poziomu ryzyka ( apetytu na ryzyko), a także zewnętrznych norm ostrożnościowych.

Wskaźniki wyznaczające profil ryzyka Banku wg stanu na 31.12.2019r.

Nazwa wskaźnika

Limit uznanego kapitału

wykorzystanie

Ryzyko kredytowe

 

 

Skala zaangażowania w główne portfele kredytów

 

 

Maksymalny udział kredytów w rolnictwo

80%

15,19%

Maksymalny udział kredytów dla przedsiębiorstw

40%

11,05%

Maksymalny udział w pozostałe kredyty

60%

54,61%

Poziom należności zagrożonych

 

 

Maksymalny udział kredytów zagrożonych

2%

0,34%

Ryzyko koncentracji

 

 

Maksymalna ekspozycja wobec klienta

22%

7,17%

Maksymalna ekspozycja wobec Członków Rady Nadzorczej, członków Zarządu

22%

0,62%

Suma dużych zaangażowani Banku wobec jednego podmiotu lub podmiotów powiązanych kapitałowo równe lub przekraczające 10% uznanego kapitały

22%

7,18%

Maksymalna koncentracja w branży

60%

54,61%

Maksymalna koncentracja w ten sam rodzaj zabezpieczenia

80%

73,38%

Ryzyko operacyjne

 

 

Maksymalny udział strat rzeczywistych brutto(rocznie) w funduszach własnych

2%

0,00

Maksymalny udział strat rzeczywistych netto(rocznie) w funduszach własnych

2%

0,00

Maksymalny udział strat potencjalnych(roczny) w wymogu na ryzyko operacyjne

20%

0,00%

Ryzyko stopy procentowej

 

 

Limit łączny obejmujący poszczególne kategorie ryzyka stopy procentowej, jako ryzyko przeszacowania, ryzyko bazowe, ryzyko opcji klienta, ryzyko krzywej dochodowości w stosunku do uznanego kapitału

3%

0,11

Maksymalna zmiana wartości ekonomicznej Banku przy założeniu zmiany stóp procentowych o 200pb.

2%

36,29

Ryzyko płynności

 

 

Minimalny poziom miary LCR

100%

10,69

Minimalny wskaźnik miary nadzorczej M1

20%

0,6921

Minimalny wskaźnik miary nadzorczej M2

1

6,16

Wskaźnik udziału dużych depozytów

5%

15,82%

Ryzyko kapitałowe

 

 

Minimalny łączny współczynnik kapitałowy

15%

73,49%

 

 

Polityka prywatności   |   liczba odwiedzin:
© 2021 Net Partners